خدمات بازرسی فنی

خدمات سرکت کیومن در زمینه بازرسی فنی

انجام خدمات بازرسی داخلی شامل بازرسی جوش، رنگ، تست و …

بازرسی مطابق نیازهای پروژه در حین ساخت.

تهیه گزارشات بازرسی.

بازرسی متریال در محل

خدمات بازرسی فنی