برآورد هزینه و زمان بندی پروژه

خدمات شرکت کیومن در زمینه برآورد هزینه و زمان بندی پروژه

برآورد هزینه متریال و ساخت پروژه ها

زمانبندی ساخت و بازرسی مطابق ITP

 

کنترل پروژه و گزارشات Biweekly و Monthly

برآورد هزینه و زمانبندی پروژه