جوشکاری الکترود

“جوشکاری سازه و پایپینگ.

تهیه نمونه PQR ورق و لوله.

جوشکاری در محل.

جوشکاری الکترود
جوشکاری الکترود
جوشکاری الکترود
جوشکاری الکترود